ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการกองทุนวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
6 ก.ย. 2556

| ดาวน์โหลดเอกสาร PDF (346 KB)

 
     
- ประวัติความเป็นมา
- อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- นโยบายคุณภาพ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- คณะกรรมการกองทุนวิจัย
- คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
- ติดต่อเรา