ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3 ม.ค. 2557

| ดาวน์โหลดเอกสาร PDF (346 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจำคณะ
3 ม.ค. 2557
| ดาวน์โหลดเอกสาร PDF (1023 KB)

   
   
 
     
- ประวัติความเป็นมา
- อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- นโยบายคุณภาพ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- คณะกรรมการกองทุนวิจัย
- คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
- ติดต่อเรา