ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036
E-mail : research@vru.ac.th
Website : //rd.vru.ac.th


แผนที่การเดินทาง


แผนผังอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ

 
     
- ประวัติความเป็นมา
- อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- นโยบายคุณภาพ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- คณะกรรมการทุนวิจัย
- คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
- ติดต่อเรา