ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
บุคลากร

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
รองอธิการบดี

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการวิจัย

อ.อัจจิมา มั่นทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยและสิทธิบัตร

นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง
หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายสรยุทธ สุทธิมา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววนิดา พิงสระน้อย
นักวิจัย

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
เจ้าหน้าที่ธุรการ ส 3

นางสาวจิตินันท์ พันธ์สุจริต
นักวิชาการศึกษา

 
     
- ประวัติความเป็นมา
- อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- วัตถุประสงค์
- นโยบายคุณภาพ
- โครงสร้างหน่วยงาน
- บุคลากร
- คณะกรรมการกองทุนวิจัย
- คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
- ติดต่อเรา