logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

August 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text]         เป้าประสงค์                           1.สังคม ชุมชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ใหม่สำหรับทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล                           2.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ และร่วมผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น          

READ MORE

ปรัชญา “วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น”   วิสัยทัศน์ “ผู้นำการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์”   พันธกิจ 1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์  3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย

READ MORE

[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_gallery interval="3" images="5712,5344" img_size="medium"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]                     สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute) เป็นหน่วยงานสนับสนุน มีชื่อเดิมว่า "ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา" ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2524  ต่อมาในปี พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และใน ปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงมีผลทำให้สำนักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิจัยและบริการวิชาการ" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2542          

READ MORE

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text]1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคำสั่งจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ เลขที่ 1133/2559 ลงวันที่ 26 พ.ค.2559 (1.1.1(1)) โดย ภาคีทุกภาคส่วนซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรของสถาบันวิจัย ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ (1.1.1(2)) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สถาบัน มี โดยมีการเชื่อมโยง พันธกิจกับแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย (2556-2560) (1.1.1(3)) และแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 3 ปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2558-2560) (1.1.1 (4)) โดยมีการวิเคราะห์ SWOT โดยบุคลากรระดับผู้บริหารและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ชื่อ-สกุล : น.ส.วนิดา พิงสระน้อย  เรื่อง : การพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพของสายสนับสนุนวิชาการ :นำเสนองานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

[vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text] เกณฑ์ [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text] ผลดำเนินงาน [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text] เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][vc_column_text]1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้ -เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vur.ac.th ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ดังเอกสารที่ 2.1.1(1), 2.1.1(2), 2.1.1(3) - ฐานข้อมูลงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่ง สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(4) - ฐานข้อมูลนักวิจัย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทำระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกำหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย โครงการวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล การนำไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(5),2.1.1(6),2.1.1(7) ,2.1.1(8)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][vc_column_text]ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 2.1.1(1) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปี (2560-2564)  2.1.1(2) แผนปฏิบัติราชการประจำปี

READ MORE