logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

August 2017

ใบเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อปท. บันทึกตกลงการจ้าง TOR แบบตอบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

READ MORE

คำสั่งลงพื้นที่ของโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยลงพื้นที่ Template Full Paper แบบ วจ. เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  แบบเสนอโครงการวิจัย ตารางแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน(สระแก้ว) Template Full Paper โครงการ สสส แผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ใบคืนเงินทดรองจ่าย(งน.6) ใบยืมเงินทดรองจ่าย(งน.5) ใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ใบสำคัญรับเงิน(งน.1-1) ใบสำคัญรับเงิน(งน.1-2) ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก เล่มคู่มือการเงิน เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คู่มือการพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่น สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เอกสารประกอบการลงพื้นที่

READ MORE

รับเบอร์ซีเมนต์และกรรมวิธีในการทำรับเบอร์ซีเมนต์ January 05, 2017 รับเบอร์ซีเมนต์เป็นการรีไซเคิลจากเศษยางสแคร็ป (เศษยางผสมที่ได้จากการขึ้นโครงล้อรถยนต์ที่เหลือทิ้ง) ผสมกับตัวทำละลายและกวนให้เข้ากันจนมีความหนีดในระดับที่ต้องการ ซึ้งนำไปใช้แทนแอสฟัลท์ซีเมนต์ เพื่อลดความเสียหายจากผิวทาง ณ อุณหภูมิที่ 60 องศาเซลเซียส โดยเพิ่มความแข็งแรงจากการบดอัดผิวถนนที่ได้จะมีความเสถียรต่อความร้อน เพราะสามารถลดมลภาวะจากกลิ่นและควัน อันเนื่องมาจากการเผาทำลายเศษยาง February 23, 2023 May 28, 2023 ​

READ MORE

ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย Template บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Template บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบนำส่งบทความวิจัย รายชื่อวารสารที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI เอกสารรับรองวารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2

READ MORE