logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

องค์ประกอบที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

องค์ประกอบที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เกณฑ์

ผลดำเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้
-เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vur.ac.th ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ดังเอกสารที่ 2.1.1(1), 2.1.1(2), 2.1.1(3) – ฐานข้อมูลงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่ง สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(4) – ฐานข้อมูลนักวิจัย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทำระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกำหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย โครงการวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล การนำไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(5),2.1.1(6),2.1.1(7) ,2.1.1(8)

2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
– ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
– ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
– สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
– กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
– ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/ศูนย์เครื่องมือต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะ ดังเอกสารที่ 2.1.2(1)
– มีศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยดังเอกสารที่ 2.1.2(2)
– มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังเอกสารที่ 2.1.2(3)
– มีการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมกิจกรรมการวิจัย ในทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่ายโดยมีกิจกรรมโครงการและบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ดังเอกสารที่ 2.1.2(4), 2.1.2(5) 2.1.2(6)

3.จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ โดยแยกเป็นงบประมาณ 2 ประเภท คือ
(1) งบกองทุนวิจัย สำหรับการขอทุนภายในและ
(2) งบแผ่นดิน สำหรับการขอทุนภายนอก คิอ งบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ สำหรับการขอทุนไปนำเสนอบทความวิจัยทั้งในประเทศและต่างประทศ

5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยและคณาจารย์ โดยมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยดำเนินการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 2.1.6(1) – จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังเอกสารที่ 2.1.6(2), 2.1.6(3), 2.1.6(4),2.1.6(5)

2.1.6(1) ขั้นตอนการดำเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณ กองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลลานวิจัย และตีพิมพ์บทความวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

LEAVE A COMMENT