logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของสำนัก/สถาบัน เพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ

1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคำสั่งจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ เลขที่ 1133/2559 ลงวันที่ 26 พ.ค.2559 (1.1.1(1)) โดย ภาคีทุกภาคส่วนซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงในมหาวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรของสถาบันวิจัย ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ (1.1.1(2)) ในการจัดทำแผนปฏิบัติการของ สถาบัน มี โดยมีการเชื่อมโยง พันธกิจกับแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย (2556-2560) (1.1.1(3)) และแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 3 ปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2558-2560) (1.1.1 (4)) โดยมีการวิเคราะห์ SWOT โดยบุคลากรระดับผู้บริหารและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ 272/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 (1.1.1(5)) เพื่อทำหน้าที่สังเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาคุณภาพ ((Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2559 (1.1.1(6)) ทำให้ได้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและได้กำหนดเป้าประสงค์และตัวบ่งชี้วัด ความสำเร็จไว้ในแผน จำนวน 10 ตัวชี้วัด หน้า 41-42 (1.1.1(7)) และ แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 และได้กำหนดตัวบ่งชี้ ไว้จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ หน้า 19-20 (1.1.1(8)) โดยนำเข้าสู่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 /2559 เมือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 5.1(1.1.1(9)) ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่ยังไม่ส่งเข้ามาในที่ประชุมให้ส่งไปที่กองนโยบายและแผน (1.1.1(10)) และรายงานต่อคณะกรรมการประจำส่วนมหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 10 ก.พ.2560 (1.1.1.(11))

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
1.1.1(1) คำสั่งจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขที่ 1133/2559 ลงวันที่ 26 พ.ค. 2560
1.1.1(2) ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2559
1.1.1(3) แผนกลยุทธ์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย
1.1.1(4) แผนยุทธศาสตร์การวิจัย 3 ปี ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (2558-2560)
1.1.1(5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน เลขที่ 272/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560
1.1.1(6) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)ประจำปีการศึกษา 2559
1.1.1(7) แผนยุทธศาสตร์ (2560-2564)
1.1.1(8) แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 
1.1.1(9) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 11 /2559 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
1.1.1(10) หลักฐานการส่งแผนปฏิบัติการ 2560
1.1.1(11) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 (10 ก.พ. 2560)

2.ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกหรือ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เลขที่ 107/2559 ลงวันที่ 18 ม.ค.2559(1.1.2 (1)) โดยคณะกรรมการได้ทำการประชุมและวิเคราะห์ความเสี่ยงสูงของหน่วยงาน ในการที่จะนำไปสู่การจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ในวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 (1.1.2(2)) ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในแผนบริหารความเสี่ยง ของสถาบันวิจัยฯ (1.1.2 (3)) มีการดำเนินงานตามแผน และนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไปใช้ในการปรับแผนหรือ วิเคราะห์ความเสี่ยง ในรอบปีถัดไป

3.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล ผลการบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ มีความ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากมหาวิทยาลัย ดังเอกสาร 1.1.3 (1) – 1.1.3 (2)รวมถึงมีการติดตามผลการปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ดังเอกสาร 1.1.3 (3) ทำให้เกิดประโยชน์ต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะนำผล การปฏิบัติงานมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะบริหารงานต่อไป
2. หลักประสิทธิภาพ มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจมีการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ คู่มือเกี่ยวกับงานวิจัย ดังเอกสาร 1.1.3 (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคลีนิควิจัย 1.1.3 (5) เพื่อให้การดำเนินการขององค์กรสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดความ คุ้มค่ามากที่สุดทั้งในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านระยะเวลา และได้มีการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ซึ่งสามารถตอบสนองความ ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3. หลักการตอบสนอง การบริหารงานหรือการให้บริการสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถสร้างความเชื่อมั่น ต่อผู้รับบริการ เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนามีการมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการ ในฝ่ายต่างๆ สามารถตัดสินใจในส่วนหน้าที่ รับผิดชอบได้และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อแบ่งภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ดังเอกสาร 1.1.3 (7) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการได้เป็นอย่างดี และสามารถตอบสนองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายได้ การจัด สถานที่ในการทำงาน และสภาพแวดล้อมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา และทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ มหาวิทยาลัยจะได้รับเป็นสำคัญ
4. หลักภาระรับผิดชอบ มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 และบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถประเมินผลการบริหารตามความรับผิดชอบได้จากความพึงพอใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และการประเมินผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสาร 3.1.6(7) รวมถึงแสดงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาและการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. หลักความโปร่งใส กระบวนการทำงานของผู้บริหารมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา สามารถชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย สามารถ เข้า ถึงข้อมูลได้ และกำหนดให้มีการประชุมภายในหน่วยงาน ดังเอกสาร 3.1.1(8) เพื่อชี้แจงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยบุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านงบประมาณ และด้านอื่นๆ แต่งตั้งบุคคลจากภายนอกหน่วยงานทำหน้าที่ในการตรวจสอบ การบริหารงาน มีการเปิดเผยแผนการดำเนินงาน ต่อสาธารณชน สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาดังเอกสาร 1.1.3 (9) รวมถึงมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน และเสนอ ต่อมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนที่กำหนด เอกสาร 1.1.3 (10)
6. หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าร่วม เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการ เอกสาร 1.1.3 (11) ซึ่งมีบุคคลจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
7. หลักการกระจายอำนาจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบอำนาจการตัดสินใจในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ รองผู้อำนวยการ การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านต่าง ๆ การให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาปรับปรุง กระบวนการและพัฒนาให้ผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจของทุกฝ่าย
8. หลักนิติธรรม การบริหารงานโดยใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรองสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ การปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนการบริหารบุคคลโดยใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ อย่างเป็นธรรม
9. หลักความเสมอภาค มีการปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขการตกลงต่างๆ ใช้กับ บุคลากรทุกคน ทุกระดับด้วยความเสมอภาค ได้รับสวัสดิการและการส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกัน จึงไม่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์กร
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ การดำเนินการต่างๆ ยึดตามข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่มี ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เกิดจากการประชุมร่วมกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งรายงานการประชุมต่าง ๆสามารถเข้าถึงได้ที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

1.1.3(1) สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
1.1.3(2) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2
1.1.3(3) Print out เว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(4) คู่มือการวิจัย 
1.1.3(5) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ “คลีนิควิจัย”
1.1.3(6) รายงานผลความพึงพอใจของผู้ที่มาขอรับบริการของสถาบันและพัฒนา
1.1.3(7) Print out เว็ปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(8) Print out Facebook ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(9) โครงสร้างหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
1.1.3(10) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
1.1.3(11) คำสั่งคณะกรรมการพิจารณามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
1.1.3(12) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(13) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2
1.1.3(14) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.1.3(15) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(16) คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(17) คู่มือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์                                                                                  1.1.3(18) เอกสารประกอบการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัยความรู้ด้านระเบียบกฏหมาย
1.1.3(19) คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ฯ
1.1.3(20) รายงานการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.3(21) รายงานการประชุมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

4.แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา(2.2.1(1))เพื่อกำหนดประเด็น ความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน(2.2.1(3))โดยประเด็นความรู้ที่ได้ คือ ได้ประเด็น ในการจัดการความรู้ด้านการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม (2.2.1(4))โดยได้มีการกำหนดบุคลากรกลุ่ม เป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนด และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา(2.2.1(5)) โดยนำที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บ อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร และมีการกำกับ ติดตาม การนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยบุคลากรสามารถนำ องค์ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบและวิธีการต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

5.กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร (1.1.5(1)) และมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงาน (1.1.5(2)) โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นตัวกำหนดและกลไกในการพัฒนาบุคลากร มีคณะกรรมการ บริหารและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเป็นผู้กำกับ ติดตาม โดยให้ผู้ที่เข้ารับการพัฒนาบุคลากร ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำรายงานหลังจากเข้ารับการพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ (1.1.5 (3)) มีการนำผลรายงานจากการไปพัฒนาของบุคลากร มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในเรื่องของการพัฒนาบุคลกร(1.1.5 (4))

6.ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของหน่วยงานที่ได้ปรับให้มี การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานหน่วยงานตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนามีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระบบและกลไก การประกันคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับ พันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา และดำเนินการตามแผนฯที่กำหนด ในแผนดำเนิน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1.1.1(2)) กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยปรากฏในคู่มือ ประกันคุณภาพฯ (1.1.6(3)) รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายภายในด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (1.1.6(4)) การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ
(2) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกำหนดเวลา โดยการจัดทำ รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 1.1.6(5)) การนำผล การประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (1.1.6(6)), (1.1.6(7)) โดยปรากฏในรายงาน การดำเนินงานตามระบบควบคุมคุณภาพ PDCA (1.1.6(8)) และมีแผนพัฒนาคุณภาพฯ (1.1.6(9)) จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ แผนกลยุทธ์ (1.1.6(10)) ทุกตัวบ่งชี้ โดยปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาและรายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (1.1.6(11))

1.1.6(1) คู่มือประกันคุณภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2559
1.1.6(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 215/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2560
1.1.6(3) แผนดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.1.6(4) คำสั่งที่ 2839/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 สั่ง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559
1.1.6(5) แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 
1.1.6(6) รายงานการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
1.1.6(7) คำสั่งที่ 1204/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์จัดการศึกษาและระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 

LEAVE A COMMENT