logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น”

 

วิสัยทัศน์

“ผู้นำการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์”

 

พันธกิจ

1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ 

3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย

LEAVE A COMMENT