logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

นโยบายการประกันคุณภาพ

นโยบายการประกันคุณภาพ

        เป้าประสงค์
                          1.สังคม ชุมชนในท้องถิ่นมีองค์ความรู้ใหม่สำหรับทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดได้อย่างได้ผล
                          2.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ และร่วมผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  
                          3.เพื่อสร้างความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในด้านการให้ความรู้และร่วมกันทำวิจัย
                          4.มีแหล่งทุนให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียง
                          5.สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนส่งเสริมการวิจัยที่ดีเพื่อเอื้อต่อการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

                         นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต

                          1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา

                          2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากบุคลากรและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

                          3.แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการทำวิจัยของบุคลากร

                          4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ

                          5.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สูงขึ้น

LEAVE A COMMENT