ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

📢สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227
วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ส่งภายใน 31 ส.ค. 62
ดูรายละเอียดได้ที่นี่ 👇
htps://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System และรับฟังการบรรยาย ทิศทางของ วช. ในการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) ของอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก
โดยส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ https://research.psru.ac.th/PBR2020/
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2563
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 หัวข้อ “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2562 (หรือจนกว่าจะครบ 80 บทความ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/
การประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563” เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์http://ird.stou.ac.th/stouconference
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม2563
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล” วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2563
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.northbkk.ac.th/conference/
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย’ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Technology and Innovation for Health“ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียนส่งผลงานและเข้าร่วมงานได้ที่ https://phrc.wu.ac.th/2563/?lang=en
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2563

ข่าวสารกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม >> คลิก

งานมหกรรมสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง (Sa Kaeo Happiness Model) “สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมปางสีดา และศูนย์การเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนวิจัยเชิงบูรณาการ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ห้อง SCC2 (504) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ประชุมโครงการกิจกรรม “คลินิกวิจัย” การจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ประชุมโครงการกิจกรรม”คลินิกวิจัย” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนางานวิจัย และชี้แจงทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เพื่อสังเคราะห์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรม

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ” สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ซึ่งงานจัดในระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
งานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 เรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” และงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับปริญญาตรี วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุม 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องอย่างยั่งยืน” เวทีนำเสนอแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เวทีนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา