logo

Drop us a Line

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer ux adipis cing elit, sed

NAME@YOURSITE.COM

August 2017

[vc_row][vc_column][vc_column_text] แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพ (KM) แผนบริหารจัดการความเสี่ยง แผนกลยุทธ์การเงิน แผนพัฒนาบุลากร [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2553 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2552

READ MORE

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย (ชุมชนและท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย (ชุมชนและท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2558 (เพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551

READ MORE

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2554

READ MORE

[vc_row][vc_column][vc_column_text] สัญญาการรับทุน บันทึกเบิกเงินงวดวิจัยงวดที่ 1 ใบสำคัญรับเงิน บันทึกส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่ออ่านประเมินบทที่ 1-3 รายงานข้อเสนอแนะของกรรมการ ขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2 แบบ ต1ด(แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า วช.) แบบขอขยายเวลาทำการวิจัย บันทึกส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1-5) เพื่อตรวจรูปเล่ม (format) 10. บันทึกส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท้าย 11. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ 12. บทสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย 13. ใบตอบรับเป็นกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยภายในและภายนอก 14. แบบความร่วมมือ 15. แบบขอขยายเวลาทำการวิจัย 16. คำร้องขอยุติการทำการวิจัย 17. ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วช. (ตัวอย่างรูปเล่ม format) [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

READ MORE