ประชาสัมพันธ์ งานทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 5 “การออกแบบสังคมสูงวัยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จ.นครนายก

ข่าวสารกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

การจัดนิทรรศการงานวิจัย งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562 Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัยนวัตกรรมนำการพัฒนาท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา