logoVrurdi Facebook   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         

งานประกันคุณภาพ > องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด > องค์ประกอบที่ 2.1

| องค์ประกอบที่ 1.1 | องค์ประกอบที่ 1.2 | องค์ประกอบที่ 1.3 | องค์ประกอบที่ 2.1 | องค์ประกอบที่ 2.2 | องค์ประกอบที่ 2.3 |
องค์ประกอบที่ 2.1 ระบบกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ข้อ เกณฑ์ ผลดำเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนให้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการดังนี้
-เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vur.ac.th ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ดังเอกสารที่ 2.1.1(1), 2.1.1(2), 2.1.1(3),2.1.1(4)
- ฐานข้อมูลงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(5)
- ฐานข้อมูลนักวิจัย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทำระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกำหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย โครงการวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล การนำไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(6),2.1.1(7),2.1.1(8)

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.1.1(1) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 ปี
2.1.1(2) แผนกลยุทธ์ ปี 2558-2560
2.1.1(3) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
2.1.1(4) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2.1.1(5) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(6) ฐานข้อมูลงานวิจัยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/124)
2.1.1(7) ฐานข้อมูล สำหรับเผยแพร่บทความวิจัย https://www.tci-thaijo.org/index.php
2.1.1(8) โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา http://roms.vru.ac.th/

 

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/ศูนย์เครื่องมือต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะ ดังเอกสารที่ 2.1.2(1)
- มีศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยดังเอกสารที่ 2.1.2(2)
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังเอกสารที่ 2.1.2(3)
- มีการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ และร่วมกิจกรรมการวิจัย ในทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่ายโดยมีกิจกรรมโครงการและบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ดังเอกสารที่ 2.1.2(4), 2.1.2(5) 2.1.2(6)

2.1.2(1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์
2.1.2(2) ห้องสมุด (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับค้นคว้างานวิจัย)
2.1.2(3) “คลินิกวิจัย” สำหรับให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
2.1.2(4) โครงการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน Thailand Research Expo 2015
2.1.2(5) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
2.1.2(6) บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ โดยแยกเป็นงบประมาณ 2 ประเภท คือ
(1) งบกองทุนวิจัย สำหรับการขอทุนภายในและ
(2) งบแผ่นดิน สำหรับการขอทุนภายนอก คิอ งบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และงบจากสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)

2.1.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
2.1.3(2) แผนกลยุทธ์การเงินของหน่วยงาน 2559
4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในแผนปฏิบัติราชการทุกปีงบประมาณ สำหรับการขอทุนไปนำเสนอบทความวิจัยทั้งในประเทศและต่างประทศ 2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
2.1.4(2) แผนกลยุทธ์การเงินของหน่วยงาน 2559

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิจัยและคณาจารย์ โดยมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 2.1.5(1) แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ โดยดำเนินการกำหนดขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่ 2.1.6(1) - จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ดังเอกสารที่ 2.1.6(2), 2.1.6(3), 2.1.6(4),2.1.6(5) 2.1.6(1) ขั้นตอนการดำเนินงานจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลลานวิจัย และตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

เป้าหมายปี 2559

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

.... ข้อ

..... คะแนน

....

 

 

งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลระดับมหาวิทยาลัย
COMMOND DATASET
IMPROVEMENT PLAN
ภาพกิจกรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036