logoVrurdi Facebook   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         

งานประกันคุณภาพ > องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด > องค์ประกอบที่ 2.2

| องค์ประกอบที่ 1.1 | องค์ประกอบที่ 1.2 | องค์ประกอบที่ 1.3 | องค์ประกอบที่ 2.1 | องค์ประกอบที่ 2.2 | องค์ประกอบที่ 2.3 |
องค์ประกอบที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

วิทย์

อุตฯ

เกษตร

ครุฯ

มนุษย์

วจก.

นวัตกรรม

ส.วิจัย

1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

0

0

0

0

0

0

0

0

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0

0

0

-

-

-

0

-

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

 • กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

0

0

0

0

0

2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

0

-

-

0

0

0

0

0

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน

วิทย์

อุตฯ

เกษตร

ครุฯ

มนุษย์

วจก.

นวัตกรรม

ส.วิจัย

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

 • กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

0

0

0

0

0

3. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

0

0

0

0

0

0

0

0

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0

0

0

-

-

-

0

-

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

 • กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

0

0

0

0

0

4.จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ

0

0

0

0

0

0

0

0

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0

0

0

-

-

-

0

-

 • กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-

-

-

-

-

-

-

-

 • กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

0

0

0

0

0

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

เป้าหมายปี 2559

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

..... บาท/คน

..... บาท/คน

..... คะแนน

....

 

งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลระดับมหาวิทยาลัย
COMMOND DATASET
IMPROVEMENT PLAN
ภาพกิจกรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036