logoVrurdi Facebook   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         

งานประกันคุณภาพ > องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด > องค์ประกอบที่ 2.3

| องค์ประกอบที่ 1.1 | องค์ประกอบที่ 1.2 | องค์ประกอบที่ 1.3 | องค์ประกอบที่ 2.1 | องค์ประกอบที่ 2.2 | องค์ประกอบที่ 2.3 |
องค์ประกอบที่ 2.3  ผลงานวิชาการของนักวิจัย

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้ำหนัก

จำนวน
(เรื่อง)

ชื่อ-สกุล อาจารย์

คุณภาพผลงานทางวิชาการ

1

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.20

 

 

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

 

 

3

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.60

 

 

4

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

0.80

 

 

5

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00

 

 

คุณภาพงานสร้างสรรค์

6

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online

0.20

 

 

7

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

0.40

 

 

8

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.60

 

 

9

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.80

 

 

10

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

1.00

 

 

11

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

 

 

 

12

จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการดำเนินงาน

เป้าหมายปี 2559

ผลการดำเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ ......

ร้อยละ ......

..... คะแนน

....

 

 

 

งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลระดับมหาวิทยาลัย
COMMOND DATASET
IMPROVEMENT PLAN
ภาพกิจกรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036