logoVrurdi Facebook   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
งานประกันคุณภาพ > ข้อมูลพื้นฐาน > โครงสร้างการบริหารงาน
ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา | ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ | นโยบายการประกันคุณภาพ | โครงสร้างการบริหารงาน | บุคลากร

   รายชื่อผู้บริหาร/กรรมการบริหาร

 
  อาจารย์ ดร.สุพจน์
รศ.ดร.กรินทร์
ผศ.ดร.มนัญญา
อาจารย์ ปิยะ
อาจารย์ ดร.พรรณวิภา
อาจารย์อัจจิมา
ทรายแก้ว
กาญทนานนท์
คำวชิระพิทักษ์
กล้าประเสริฐ
แพงศรี
มั่นทน
 
       
       

 

 

 

งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลระดับมหาวิทยาลัย
COMMOND DATASET
IMPROVEMENT PLAN
ภาพกิจกรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036