logoVrurdi Facebook   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
งานประกันคุณภาพ > ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ โครงการ
14 กุมภาพันธ์ 2559 งานนิทรรศการ "84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์"
14 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
14-15 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP”
21-22 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
27-29 เมษายน 2559 อบรมค่ายวิจัยเพื่อใช้ในการขอผลงานวิชาการ ณ ศูนย์สระแก้ว
26 พฤษภาคม 2559 Digital Thailand 2016
7-8 กรกฏาคม 2559 งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
11-13 สิงหาคม 2559 IP FAIR 2016
17-21 สิงหาคม 2559 THAILAND RESEARCH 2015
 
     
     
     

 

 

งานประกันคุณภาพ
ข้อมูลพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ
คู่มือการประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลระดับมหาวิทยาลัย
COMMOND DATASET
IMPROVEMENT PLAN
ภาพกิจกรรม
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
องค์ประกอบที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานสนับสนุน (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ. 2.3
   
   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036