logoVrurdi Facebook  Twitter  IG  youtube
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
แบบฟอร์ม วจ. ( ทุนภายใน ) เพิ่มเติม
 1. แบบเสนอโครงการวิจัย วจ.เพื่อพัฒนาสังคม (วจ.ท้องถิ่น)

   2. แบบเสนอโครงการวิจัย (วจ.1)

   3. ใบตอบรับเป็นกรรมการพิจารณาผลงานการวิจัยภายในและภายนอก (วจ.2)

   4. สัญญาการรับทุน (วจ.3)

   5. บันทึกความร่วมมือ (วจ.4)

   6. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า (วจ.5)

   7. รายงานข้อเสนอแนะของกรรมการ ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย/ รายงานฉบับสมบูรณ์(วจ.6)

  8. แบบขอขยายเวลาการทำการวิจัย (วจ.7)

   9. คำร้องขอยุติการทำการวิจัย (วจ.8)

  10. บทสรุปวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย (วจ.9)

 11. ขอส่งรายงานความก้าวหน้าเพื่ออ่านประเมินบทที่ 1-3 (วจ.10.1)

 12. ขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดที่ 2 (วจ.10.2)

 13. ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่ออ่านประเมิน (วจ.10.3)

 14. ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (บทที่ 1-5) เพื่อตรวจรูปเล่ม (format) (วจ.10.4)

  15. ขอส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมขออนุญาตเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยงวดสุดท้าย (วจ.10.5)

16. บันทึกเบิกรางวัลการตีพิมพ์ (วจ.20)

 17. ใบสำคัญรับเงิน

  Template รูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ทุนภายใน)
   1. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายสังคมศาสตร์)
  2. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สายวิทยาศาสตร์)

  แนวทางการจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สกอ.)
   1. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สกอ. ปี 2557)
  2. รูปแบบของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (สกอ. ปี 2558)

   แนวทางการจัดทำเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วช.)
   1. รูปแบบปกรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วช.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036