logoVrurdi Facebook  Twitter  IG  youtube
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
เอกสารประกอบการขอใช้งบประมาณกองทุนวิจัยในกรณีต่างๆ

เอกสารประกอบการขอใช้งบประมาณกองทุนวิจัยในกรณีต่างๆ

 1. เอกสารประกอบการเบิกค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 2. หลักฐานในการของบประมาณสนับสนุนจากงบกองทุนวิจัย

 3. หนังสือรับรองผลงานที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา

 4. หนังสือแสดงสัดส่วนงานวิจัย

 5. บันทึกเบิกรางวัลการตีพิมพ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036