ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย

 

1.ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก

ปัทมสิริวัฒน์

 

2.รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ

ขาวเมฆ

 

3.รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย

ชุ่มคำ

 

4.รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ

เพิ่มชาติ

 

5.รองศาสตราจารย์สมศิริ

อรุโณทัย

 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศมล

ผาสุข

 

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์

กาญทนานนท์

 

8.อาจารย์ ดร.สุเทพ

บุญซ้อน

 

9.อาจารย์ ดร.บุญเรือง

ศรีเหรัญ

 
 

เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง

 

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com