logoVrurdi Facebook  Twitter  IG  youtube
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ โครงการ
14 กุมภาพันธ์ 2559 งานนิทรรศการ "84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลยอลงกรณ์"
14 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น
14-15 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP”
21-22 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำและการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
27-29 เมษายน 2559 อบรมค่ายวิจัยเพื่อใช้ในการขอผลงานวิชาการ ณ ศูนย์สระแก้ว
26 พฤษภาคม 2559 Digital Thailand 2016
7-8 กรกฏาคม 2559 งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
11-13 สิงหาคม 2559 IP FAIR 2016
17-21 สิงหาคม 2559 THAILAND RESEARCH 2015
 
     
     
     

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036