ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

. . . สถาบันวิจัยและพัฒนามีชื่อเดิมว่า "ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา" ตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2538 เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิจัย" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และใน ปี พ.ศ.2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน จึงมีผลทำให้สำนักวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักวิจัยและบริการวิชาการ" ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2542 และในส่วนของสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้มีการแบ่งหน่วยปฏิบัติงานเพิ่มในปี พ.ศ.2543 โดยตั้งสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ และศูนย์การพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น แยกออกจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2543 แต่ในช่วงปีพ.ศ.2546 คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้รวมสำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 และได้เปลี่ยนชื่อสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็น "สถาบันวิจัยและพัฒนา"ตามกฏกระทรวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com