logoVrurdi Facebook  Twitter    
         


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560
 
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10
 
วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)"
 
วันที่ประกาศ 26 มกราคม 2560
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017--SSIS
 
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
 
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11
 
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13
 
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3
 
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 (เรื่อง "ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน")
 
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน
 
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิขาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
 
วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2559
ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 
วันที่ประกาศ 13 ธันวาคม 2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2559
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2560
 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
 
วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2559
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
 
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"
 
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2559
เชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ”
 
วันที่ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญนำเสนอบทความวิจัยและงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลการวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
 
วันที่ประกาศ 15 พฤศจิกายน 2559
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอเพื่อของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
 
วันที่ประกาศ 7 พฤศจิกายน 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2559

 

บริการข้อมูล
การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย
เอกสารประกอบการขอใช้งบประมาณกองทุนวิจัยในกรณีต่างๆ
แบบฟอร์ม วจ. ( ทุนภายใน ) เพิ่มเติม
ระเบียบการตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
เอกสารโครงการ สสส.
ทุนสนับสนุนการวิจัย (ตะกร้าทุน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คู่มือการวิจัย  

pdf. word.
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
(พ.ศ.2556-2560)
แผนยุทธ์การวิจัย (พ.ศ.2558-2560)
ข้อมูลเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2557

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ฐานข้อมูลงานวิจัยภายใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยภายในจากสถาบันวิจัยฯ
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศทุน วช.
ประกาศทุน สกอ.
ประกาศทุน กองทุนวิจัย
เว็บไซต์เดิม
ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
    - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์วิทยาศาสตร์
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
    -โครงการคลินิควิจัย
    - รายงานการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการการ
ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"
     - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"