logoVrurdi Facebook  Twitter    
         


ขอเชิญข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน
 
วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13
 
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ LAMS NCE 2017
 
วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 (ICNSRU 2017)
 
วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICIST 2017)
 
วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งหัวข้อวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2560 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วันที่ประกาศ 21 มิถุนายน 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
 
วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 
วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2560
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และ การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14
 
วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 : NEUNIC 2017
 
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 1st International Conference Natural Medicne : From Local Wisdom to International Research
 
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ "The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS
 
วันที่ประกาศ 7 มิถุนายน 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ICBMSS
 
วันที่ประกาศ 30 พฤษภาคม 2560
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การวิจัยอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0"
 
วันที่ประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญส่งผลงานโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2561-2562
 
วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology"
 
วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "Social Sciences,Arts and Media International Conference 2017"
 
วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 1
 
วันที่ประกาศ 19 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7
 
วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
 
วันที่ประกาศ 18 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day
 
วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4
 
วันที่ประกาศ 16 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
 
วันที่ประกาศ 11 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ลำปางวิจัย ครั้งที่ 3"
 
วันที่ประกาศ 9 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลน์ 4.0"
 
วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญชวนร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขี้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
 
วันที่ประกาศ 8 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"
 
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20
 
วันที่ประกาศ 3 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
 
วันที่ประกาศ 25 เมษายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4
 
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8
 
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2560
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 7"
 
วันที่ประกาศ 21 เมษายน 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6
 
วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 " National Conference on Innovation of Management : Move Forward Thailand 4.0 to the Sustainable Development " ประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 28 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วันที่ประกาศ 23 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะวิทยาการจัดการ ICMSIT 2017
 
วันที่ประกาศ 16 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0” 
 
วันที่ประกาศ 9 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)"
 
วันที่ประกาศ 2 มีนาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
 
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7
 
วันที่ประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560
 
วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 5 PSU - USM international Conference on Arts and Sciences 2017
 
วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 13 : วิจันและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
 
วันที่ประกาศ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10
 
วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2560
 
วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" ครั้งที่ 10
 
วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
วันที่ประกาศ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017--SSIS
 
วันที่ประกาศ 11 มกราคม 2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11
 
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13
 
วันที่ประกาศ 5 มกราคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560
 
วันที่ประกาศ 26 ธันวาคม 2559
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันที่ประกาศ 20 ตุลาคม 2559
บริการข้อมูล
การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
ปฏิทินการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย
เอกสารประกอบการขอใช้งบประมาณกองทุนวิจัยในกรณีต่างๆ
แบบฟอร์ม วจ. ( ทุนภายใน ) เพิ่มเติม
ระเบียบการตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
เอกสารโครงการ สสส.
ทุนสนับสนุนการวิจัย (ตะกร้าทุน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คู่มือการวิจัย  

pdf. word.
แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา
(พ.ศ.2556-2560)
แผนยุทธ์การวิจัย (พ.ศ.2558-2560)
ข้อมูลเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปี 2557

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ฐานข้อมูลงานวิจัยภายใน
ฐานข้อมูลงานวิจัยภายในจากสถาบันวิจัยฯ
ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง
ประกาศทุน วช.
ประกาศทุน สกอ.
ประกาศทุน กองทุนวิจัย
เว็บไซต์เดิม
ตารางสรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
    - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์วิทยาศาสตร์
    - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
    -โครงการคลินิควิจัย
    - รายงานการปรับปรุงและการพัฒนาการให้บริการการ
ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"
     - ผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย "คลินิกวิจัย"
]