ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะกรรมการกองทุนวิจัย

 

1.รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ

คชสิทธิ์

ประธานกรรมการ

2.อาจารย์ ดร.สุพจน์

ทรายแก้ว

รองประธานกรรมการ

3.รองศาสตราจารย์ศศินันท์

เศรษฐวัฒน์บดี

กรรมการ

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์

อนันตริยเวช

กรรมการ

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา

คงทอง

กรรมการ

6.อาจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส

ถกลภักดี

กรรมการ

7.อาจารย์ ดร.น้ำฝน

ศีตะจิตต์

กรรมการและเลขานุการ

8.นางสาวกรรณิกา

สร้อยสำโรง

ผู้ช่วยเลขานุการ

     
   

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com