ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ MIS

Management Information System คือระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประทุมธานี ประกอบด้วยระบบงาน ดังนี้

  1. ระบบเอกสารภายใน
  2. ระบบบจัดการข้อมูลวิจัย


User Login