ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
งานวิจัย / ทุนวิจัย
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (กองทุนวิจัย.)
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560  
         ประกาศทุนครั้งที่ 1
         ประกาศทุนครั้งที่ 2
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559  
         ประกาศทุนครั้งที่ 1
         ประกาศทุนครั้งที่ 2
         ประกาศทุนครั้งที่ 3
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558  
         ประกาศทุนครั้งที่ 1
         ประกาศทุนครั้งที่ 2
         ประกาศทุนครั้งที่ 3
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2557
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2556
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2555
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2554
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2553
ประกาศ เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2552
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036