ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
งานวิจัย / ทุนวิจัย
คู่มือการวิจัย
คู่มือทุนอุดหนุนการวิจัย
รูปแบบเล่มงานวิจัย (วช.) สาขาสังคม
รูปแบบเล่มงานวิจัย (วช.) สาขาวิทยาศาสตร์
   
   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036