ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ประจำปีการศึกาษา 2557-2558    
การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายกลุ่ม Nigrohirutae ด้วยเทคนิคแฮตอาร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย ธนานันต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และอาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาไอศกรีมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินหนองเสือ จ.ปทุมธานี อาจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจำลองภาพสามมิติของกระบวนการผลิตประเภทไม่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโดยใช้ภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรินทร์ กาญทนานนท์
อาจารย์ประเสริฐ เอ่งฉ้วน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกาษา 2555    
การประเมินความต้องการจำเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ คณะครุศาสตร์
สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว วรานิษฐ์  ธนชัยวรพันธ์ คณะครุศาสตร์
การศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน และพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ของ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง คณะครุศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษาบ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์ คณะวิทยาการจัดการ
สภาพและปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผลกระทบของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546-2549 ต่อจังหวัดอ่างทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิราภรณ์   ฟักจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
การจำแนกแก้วกาญจนาด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล  ธนานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย  ธนานันต์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์
ในยาแผนโบราณของไทย
นางสาวณพัฐอร บัวฉุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซอสพริกเพื่อสุขภาพ น้ำฝน ศีตะจิตต์ กนกวรรณ
ปุณณะตระกูล เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
วรรณนิษา แพรสีเขียว และ สุจิรา ไชยเดช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา จากดินหนองเสือ จ.ปทุมธานี อาจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การจำลองภาพสามมิติของกระบวนการผลิตประเภทไม่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโดยใช้ภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรินทร์ กาญทนานนท์
อาจารย์ประเสริฐ เอ่งฉ้วน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกาษา 2554    
การก้าจัดไอออนแคดเมียมและตะกั่วจากน้าเสียด้วยมะขามและเปลือกทับทิม อาจารย์ยุพดี เส้นขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์แบบพุทธคณิตของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  ชุ่มชาติ
อาจารย์กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ
อาจารย์วัสส์พร  จิโรจพันธุ์

คณะครุศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์คันธรส  วงศ์ศักดิ์ คณะครุศาสตร์
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบเบญจขันธ์ รศ.ดร.จุไร  โชคประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์
การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์เมษา นวลศรี และคณะ คณะครุศาสตร์
"เพศ" ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล : จากเรื่องสั้นสู่กวีนิพนธ์ร่วมสมัย จากกวีนิพนธ์ร่วมสมัยสู่จิตรกรรม เจด็จ  คชฤทธิ์
อมร พิณพิมาย
สิริวิทย์ สุขกันต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปัญหาการพัฒนาศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย วลัยพร ชิณศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อิทธิพลของสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดปทุมธานี วิรุฬห์รัตน์  ผลทวีโชติ คณะวิทยาการจัดการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทยในองค์การภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ บุษราคัมวดี

คณะวิทยาการจัดการ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์  1 ของนักศึกษา มหาวิทยาราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คชินทร์  โกกนุทาภรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ และอาจารย์อรุณี คำแผ่นไชย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมแรง

พัชรลักษณ์ วัฒนไชย
นิสา  พักตร์วิไล
กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
จุรีมาศ ดีอำมาตย์ 
ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค   Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

กานต์มณี  ไวยครุฑ
วณิชชา  จิตธรรมมา
อัมพร  พัฒนอมร

คณะวิทยาการจัดการ
การพัฒนาเคลือบต้นแบบสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ อาจารย์กฤตยชญ์ คำมิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาขยะชุมชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎางค์ ศุกระมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ  ดีบุตร
อาจารย์ประเสริฐ  เอ่งฉ้วน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนาและออกแบบไมโครสตริปแพตช์สำหรับงานในระบบ RFID นางโยษิตา  เจริญศิริ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์อัตโนมัติควบคุมด้วยระบบแมชชีนวิชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  คลังวิจิตร
อาจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมาเกษร         
อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทรโชติ 
อาจารย์ โยษิตา    เจริญศิริ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การพัฒนาดินหนองเสือเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา อาจารย์กฤตยชญ์ คำมิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจำปีการศึกาษา 2553    
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 - 2551 นายกิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ร้อยตรีสมชาย ประกิตเจริญสุข ดร.เรืองเดช เร่งเพียร นางกาญจนา ดิฐชัยพงศ์ นางศรินธร ไชยรัตน์ นางสาวเลอลักษณ์ โอทกานนท์ นางสาวกมลชนก ศรีโสมพันธ์ นางสาวอัญชลี เยาวราช ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์เมษา นวลศรี คณะครุศาสตร์
การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว อาจารย์นิติกร อ่อนโยน และ อาจารย์เมษา นวลศรี คณะครุศาสตร์
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา คงทอง และ อาจารย์เมษา นวลศรี คณะครุศาสตร์
ความคาดหวังของตลาดแรงงานที่มีต่อนักศึกษานิเทศศาสตร์ อาจารย์ทิพย์สุคนธ์   ไตรต้นวงศ์ คณะวิทยาการจัดการ
บทบาทที่เป็นจริงและความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2552 นายอภิชาต การะเวก คณะ

วิทยาการจัดการ

ศึกษาสื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย อาจารย์ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ คณะ

วิทยาการจัดการ

คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีพุทธศักราช 2553

นางสาวมนสิชา  อนุกูล คณะ

วิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2553

อุบล  ไม้พุ่ม
มนสิชา  อนุกูล
คณะ

วิทยาการจัดการ

การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้ระบบออนไลน์ น้ำฝน ศีตะจิตต์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตวัสดุสังเคราะห์ไครโอเจล

สุธาสินี  นิลแสง  และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดวงมณี  บัวฉุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจำแนกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และข้าวพันธุ์ปรับปรุงจาก พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยเทคนิคแฮตอาร์เอพีดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย ธนานันต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศึกษาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นิสา พักตร์วิไล สุรางค์ พรมสุวรรณ ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน มณทิพย์ จันทร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 - 2551

นางกาญจนา  ดิฐชัยพงศ์                     
ร้อยตรีสมชาย   ประกิตเจริญสุข
ดร.เรืองเดช  เร่งเพียร                                
นายกิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน                              
นางศรินธร  ไชยรัตน์                               
นางสาวเลอลักษณ์ โอทกานนท์
นางสาวกมลชนก  ศรีโสมพันธ์
นางสาวอัญชลี  เยาวราช

ศูนย์การศึกษากรุงเทพมหานคร
การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ
นางสาวกรรณิการ์  พราหมณ์สำราญ
อาจารย์บุญอนันต์  บุญสนธิ์
นางกนกพร  กาลจักร
นางนิธิวดี  เจริญสุข
นางอารีย์  ทิพรส
นางสาวไอลดา วงษ์ปรีชา

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาต้นแบบสำหรับมูลนิธิศิลปาชีพบ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส อาจารย์กฤตยชญ์ คำมิ่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การออกแบบสายอากาศไมโครสตริปแพตช์รูปคล้ายยากิสำหรับประยุกต์ใช้กับเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย อาจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036