ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report (SAR))

           
ประจำปีการศึกษา 2556
    บทสรุปผู้บริหาร
    ส่วนที่ 1    ส่วนนำ
    ส่วนที่ 2    ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
    ส่วนที่ 3    สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ
 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036