ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ
ประกาศ  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสื่งประดิษฐ์
จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
- หนังสือแสดงสัดส่วนงานวิจัย
- บันทึกเบิกรางวัลการตีพิมพ์
- เอกสารประกอบการเบิกจ่าย การเดินทางไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ-ในประเทศ
- แบบฟอร์มขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มี
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายเป็นทุนสนับสนุน
การผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ประกาศมหาวิทยาลัยราภัฏวไลยลงกรณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2554

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการรดับชาติและระดับนานาชาติ
       *หลักฐานการขอเงินรางวัล

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณกองทุนวิจัย
       *หลักฐานการขอเงินรางวัล
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2549
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย พ.ศ.2553
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) สำหรับบุคลาการสายสนับสนุน //แบบฟอร์ม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036