ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ
คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลั
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจำคณะ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย การจัดการความรู้งานวิจัยและงานสร้างสรรค์วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยประจำคณะ  
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      คณะเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      คณะครุศาสตร์
      คณะวิทยาการจัดการ
      วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
        
   
   
   
   
   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036