ยินดีต้อนรับ เข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์           :::          วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น          :::      
 
ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ
ข้อบังคับ  
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
 โทรศัพท์ 0 2909 3036 โทรสาร 0 2909 3036