สรุปผลงานวิจัยประจำปี 2557-2558
  ชื่อเรื่อง ผู้จัดทำ คณะ
การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายกลุ่ม Nigrohirutae ด้วยเทคนิคแฮตอาร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ธนานันต์
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระชัย ธนานันต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ และอาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาไอศกรีมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      BACK