ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค

 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค
ผลงาน
1. เมนูสุขภาพจากไหมอีรี่
โดย ศรีน้อย ชุ่มคำ,วรรณิภา พานิชกรกุล,อรทัย ไตรวุฒานนท์ และอรพินท์ จินตสถาพร
2. การตรวจสอบแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกบางชนิดในนมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ด้วยวิธีดูเพล็กซ์พีซีอาร
โดย นฤมล ธนานันต์, พรพรรณ กลิ่นกลั่น และธีรชัย ธนานันต์
3. การใช้เทคนิคพีซีอาร์ตรวจสอบแบคทีเรีย Vibrio cholerae ในหอยนางรม
โดย นฤมล ธนานันต์ และธีรชัย ธนานันต์
4. งานหัตอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากตะกอนน้ำดิบจากการผลิตน้ำประปา
โดย ภานุ พัฒนปณิธิพงศ
5. แยมทางเลือกใหม่ สำหรับผู้มีภาวะ อ้วน & เบาหวาน
โดย น้ำฝน ศีตะจิตต์, เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา, จุฑารัตน์ พงษ์โนรี,
ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง และเบญจพรรณ บุรวัฒน
6. โรงไฟฟ้ากังหันน้ำตามวัฏจักรแรงคิน
โดย
กฤษฎางค์ สุกระมูล
7. ตะโก้ (ถั่วขาว) ขนมไทย (ไม่อ้วน)
โดย ปวริศา วงษวรณ์, กันภา สุขลิ้ม, น้ำฝน ศีตะจิตต์
และทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
8. น้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงแท่ง
โดย นิสา พักตร์วิไล
9. เครื่องปั้นดินเผาบ้านรอตันบาตู
โดย กฤตยชญ์ คำมิ่ง
10. ศิลปหัตถกรรมจากวัสดุต้นตาล
โดย วุฒิชัย วิถาทานัง
11. สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
โดย สิทธิ์ ธีรสรณ
12. หินพัมมิซเป็นตัวดูดซับ
โดย พัสตราภรณ์ แสงปัญญา, สำเนียง อภิสันติยาคม, ศศมล ผาสุก
และพิทยา ถกลภักด
13. การพัฒนาโมเดลปัจจัยการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตจังหวัดปทุมธานี

โดย
ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล
14. การตรวจสอบลิสทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยพีซีอาร์
โดย นฤมล ธนานันต์
15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหมาก
โดย ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
16. การศึกษาความเข้มแข็งของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดย วรุณี เชาว์สุขุม
17. ประเพณีการแต่งงานของชาวไทพวน ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โดย จารึก สงวนพงษ์
18. ผลกระทบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ปี 2546 - 2549
ต่อจังหวัดภาคกลาง

โดย เจษฎา ความคุ้นเคย
19. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลของจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย ปี 2552

โดย ชวาลา ละวาทิน
20. แป้งเค้กเนยแช่เย็นสำเร็จรูปปราศจากกลูเตน
โดย น้ำฝน ศีตะจิตต์
21. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กรณีศึกษา
บ้านศาลาแดงแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

โดย รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
22. ผลกระทบภายนอกของอุดมศึกษาไทย
โดย ผศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
23. การส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจของวิสาหกิจทางการเกษตรขนาดเล็ก
ใน จังหวัดปทุมธานี

โดย ผศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
24. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์บนวัสดุสังเคราะห์ไคโอเจล
โดย ดร.สุธาสินี นิลแสง
25. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งกึ่งสำเร็จรูป
โดย ดร.น้ำฝน ศีตะจิตต์
26. การแปรรูปตะกอนน้ำดิบจากการผลิตน้ำประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์อิฐและกระเบื้อง

โดย อ.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์
27. การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมจากวัสดุต้นตาล
ประเภทของใช้และของตกแต่ง

โดย อ.วุฒิชัย วิถาทานัง
28. ประสิทธิภาพต้นทุน กำไรและความพอเพียง และผลิตภาพของรัฐวิสาหกิจ
โดย อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com