ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค

 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค
ผลงาน
งานวิจัยด้านการเรียนการสอน (5 โครงการ)
1. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์แบบพุทธคณิต ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย กันต์ฤทัย คลังพหล,กิติโรจน์ ปัณฑรนนทกะ และวัสส์พร จิโรจพันธุ์
2. การพัฒนากิจกรรมทางการเรียนวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบทางการเรียนการสอน แบบ 4 MAT ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โดย คันธรส วงศ์ศักดิ์
3. การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย เมษา นวลศรี และคณะ
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
5. การศึกษาความต้องการและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย กรินทร์ กาญทนานนท์ และคณะ
งานสร้างสรรค์ (1 โครงการ)
การพัฒนาเคลือบต้นแบบสำหรับหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์
โดย กฤตยชญ์ คำมิ่ง
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ (2 โครงการ)
1. การพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของเตาเผาขยะชุมชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
โดย กฤษฎางค์ ศุกระมูล และคณะ
2. การพัฒนาและออกแบบไมโครสตริปแพตซ์สำหรับงานในระบบ RFID
โดย โยษิตา เจริญศิริ และคณะ
งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ (2 โครงการ)
1. อิทธิพลของสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดปทุมธานี
โดย วิรุฬห์รัตน์ ผลทวีโชติ
2. "เพศ" ความพร่าเลือนที่เลื่อนไหล : จากเรื่องสั้นสู่กวีนิพนธ์ร่วมสมัย จากกวีนิพนธ์ร่วมสมัย สู่จิตรกรรม
โดย
เจด็จ คชฤทธิ์ และคณะ

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com