ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค

 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค
ผลงาน
งานวิจัยพื้นฐาน (basic research หรือ pure research) (6 โครงการ)
1. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีพิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลันของสารสกัดแป๊ะตำปึงที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวาน
โดย ศศมล ผาสุข และ ประเสริฐ มีรัตน์
2. การศึกษาสารสกัดที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลรังแข
โดย สิตา ทิศาดลดิลก, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ ร้อยโทหญิงเอื้อมพร รัตนสิงห์
3. สภาพและปัญหาในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติงานของพนักงานนวดแผนไทย ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดปทุมธานี
โดย วรพจน์ บุษราคัมวดี
5. ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาชาเกษตรศาสตร์และสาขาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
โดย วิภาวรรณ วิจิตรจินดา และคณะ
6. ศึกษาสื่อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย ละเอียด ขจรภัย และ ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์
งานวิจัยประยุกต์ (applied research) (7 โครงการ)
1. ความเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานี
โดย อรสา จรูญธรรม
2. ปัญหาจริยธรรมความรับผิดชอบของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตภาคกลางตอนบน
โดย จิตเจริญ ศรขวัญ
3. การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) พัฒนาเครือข่าย OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี
โดย น้ำฝน ศีตะจิตต์ และคณะ
4. ผลกระทบต่อการบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในเขตภาคกลาง
โดย ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล และ ละเอียด ขจรภัย
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการเสริมแรง
โดย นิสา พักตร์วิไล และคณะ
6. การจำลองภาพสามมิติของกระบวนการผลิตประเภทไม่ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมโดยใช้ภาษาเวอร์ชวลเรียลิตีโมเดลลิง
โดย กรินทร์ กาญทนานนท์ และ ประเสริฐ เอ่งฉ้วน
7. อิทธิพลของศักยภาพผู้นำชุมชนและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
โดย เจฎา ความคุ้นเคย และคณะ
งานวิจัยพัฒนาทดลอง (experimental development) (2 โครงการ)
1. การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้องงอก
โดย ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการด้วยการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
โดย
ณัฐิฐิรา ศุขไพบูลย์ และคณะ

 

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com