ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค

 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค
ผลงาน
ประจำปี 2557
1. การจัดการการผลิตและการตลาดโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการเขตภาคกลาง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สอาด บรรเจิดฤทธิ์
3. การเสริมโปแตสเซียมไอโอเดทในน้ำต่อปริมาณไอโอดีนในฟองไข่และสมรรถภาพการผลิต
ของไก่ไข่
โดย รศ.ดร. ศรีน้อย ชุ่มคำ

 

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com