logoVrurdi Facebook  Twitter  IG  youtube
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
เอกสารโครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

โครงการการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

ตารางแผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน(สระแก้ว)
Template Full Paper โครงการ สสส.
แผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ
ใบคืนเงินทดรองจ่าย(งน.6)
ใบยืมเงินทดรองจ่าย(งน.5)
ใบลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ใบสำคัญรับเงิน(งน.1-1)
ใบสำคัญรับเงิน(งน.1-2)
ใบสำคัญรับเงินค่าที่พัก
เล่มคู่มือการเงิน
เอกสารการเบิกจ่าย
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
คู่มือการพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่น สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
เอกสารประกอบการลงพื้นที่

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036