ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ชื่อโครงการ ภาพกิจกรรม
15 - 17 มีนาคม 2553
การจัดทำแผนแม่บท การสร้างเครือข่ายการวิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการแจ้ง ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับงานวิจัย และนวัตกรรม

 

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com