ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

"วิจัยก้าวหน้า พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น"

เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและประสานงานการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตามภารกิจของสถาบัน โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้สูงขึ้น สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยเป็นรายบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนหรือดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้แก่คณาจารย์ ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา

เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยประสานงานจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของสถาบันด้วยการกำหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของสถาบัน หรือชุมชน ในแต่ละด้าน โดยจัดทำประกาศข้อกำหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัดประกวดผลงานวิจัย จัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย

พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางใน การอำนวยการและสนับสนุน การทำวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย

พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันทำวิจัย

.....นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต......

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยในทุกสาขา

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากบุคลากรและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

3. แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นทุนอุดหนุนการทำวิจัยของบุคลากร

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยของบุคลากรออกเผยแพร่ในระดับประเทศและนานาชาติ

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรให้สูงขึ้น

 

MainPage
History
Vision
Structure
Form
Database
toonvijai
Train
PlanPresent
RequestStep
Convention
Kammakant
Consider
Sanvijai
VorasanVijai
เชื่อมโยงข้อมูล

NectecMua

HsriTrf

NrctMTEC

Biotec

Nstda

more >>

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ : 0-2909-3036

E-mail : supatta_pui@hotmail.com