logoVrurdi Facebook  Twitter  IG  youtube
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
         
ระเบียบการตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ระเบียบการตีพิมพ์บทความวิจัย

Template บทความวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Template บทความวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แบบนำส่งบทความวิจัย

รายชื่อวารสารที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่บนฐานขัอมูล TCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขที่ 1  ม. 20  ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทร. 0-2909-3036 โทรสาร 0-2909-3036