ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ชั้น3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
โทรศัพท์/Fax. 02-909-3036