● ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
E-mail : research@vru.ac.th
โทรศัพท์/Fax. 02-909-3036

● สอบถามข้อสงสัย

● ข้อเสนอแนะ

● แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

● Q&A ข้อคำถามที่ถามบ่อย

การขอทุนวิจัย

1. ทุน วจ. วช. เปิดรับตอนไหน/รู้ผลเมื่อไหร่

2. ทุน วช. วจ. ให้ทุนประมาณเรื่องละกี่บาท

3. งานวิจัยที่ส่งมาเบิกเงิน จะได้เงินตอนไหน

การนำเสนอผลงาน

4. ถ้าไปนำเสนองานวิจัยต่างประเทศ/ถายในประเทศขอเงินได้เท่าไหร่

5. ขอไปราชการต่างประเทศใช้เอกสารอะไรบ้าง

การตีพิมพ์บทความ

6. ค่าตีพิมพ์วารสาร TCI ฐาน 1 , ฐาน 2 ได้ค่าตีพิมพ์เท่าไหร่