ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“วิจัยสร้างคุณค่าพัฒนาท้องถิ่น”

ปณิธาน

“เสริมสร้าง สร้างความเข้มแข็งและมั่งคั่งของชุมชนด้วยการวิจัย”

อัตลักษณ์

“มุ่งสร้างวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

“หน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก”

เอกลักษณ์

“วิจัยและนวัตกรรมบนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ค่านิยม

V : รอบรู้มีวิสัยทัศน์ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
R : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
U : รู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
R : มีความรับผิดชอบและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
D : ขับเคลื่อนสู่อนาคตปรับปรุง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
I : พัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร ให้มีสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สู่ระดับชาติ และนานาชาติ
  2. สนับสนุนจัดหาและจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย แสวงหาความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการผลิตงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
  3. ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมพลังทางสังคมและเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  4. พัฒนาหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและมีระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการด้านการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย และงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

  1. พัฒนานักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนการวิจัย แสวงหาความร่วมมือและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3. ขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์ท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของท้องถิ่น
  4. พัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารและสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม
  5. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ