ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาการศึกษาและท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์

“ผู้นำการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่อุษาคเนย์”

พันธกิจ

  1. พัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะและศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยให้ สูงขึ้น สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนานักวิจัย เป็นรายบุคคล ส่งเสริม สนับสนุนหรือดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยให้แก่คณาจารย์ส่งเสริมให้มีการวิจัยแบบทีม เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการท าวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา
  2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์โดยประสานงานจัดหาเงินทุน จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยด้วยการกำหนดขอบข่าย หัวข้อวิจัยที่สอดรับ กับความต้องการของมหาวิทยาลัย หรือชุมชน ในแต่ละด้าน โดยจัดทำประกาศข้อกำหนดการ วิจัย (TOR) ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการ จัดประกวดผลงานวิจัย จัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
  3. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็น ศูนย์กลางใน การอำนวยการและสนับสนุน การทำวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความ สะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย
  4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนในด้านการวิจัย โดยการให้ความรู้และร่วมกันทำวิจัย