ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“วิจัยสร้างปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”

อัตลักษณ์

“องค์ความรู้ สู่การพัฒนา”

วิสัยทัศน์

“ผู้นำการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

เอกลักษณ์

“วิจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร มีสมรรถนะ และร่วมผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่น
  2. จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างพอเพียงเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์
  3. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิจัย
  4. สนับสนุนทรัพยากรและมีกระบวนการส่งเสริมการวิจัยที่ดีเพื่อเอื้อต่อการทำงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
  5. พัฒนาศักยภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและสนับสนุน การทำวิจัย ของอาจารย์ โดยจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ให้ รวมทั้งฐานข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ และบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนด้านการวิจัย

กลยุทธ์

  1. พัฒนานักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล
  2. จัดหา สนับสนุนงบประมาณ ทุนการวิจัย การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาระบบนิเวศแบบชานเมือง และการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิขพอเพียง
  3. สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับประเทศชาติ และท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การพัฒนา ประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืนของท้องถิ่นประเทศชาติ
  4. แสวงหาพันธมิตรจัดหา สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้จากการวิจัยและการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลงานวิจัย
  5. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา