โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

● การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวด เกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัล สำหรับการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP