โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 2563

● การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Start up) [คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
การประกวด เกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัล สำหรับการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์
[คลิก]
● Template รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP (WORD) [คลิก]
● Template รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP (PDF) [คลิก]
● ผลการประกวดออกแบบด้านบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
[คลิก]
● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [คลิก]
● E-book โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 2563 [คลิก]