โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 2563

● การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวด เกณฑ์การตัดสิน อัตราเงินรางวัล สำหรับการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP

● Template รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP (WORD)

● Template รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP (PDF)

● ผลการประกวดออกแบบด้านบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

● ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563