บุคลากร

หัวหน้าสำนักงาน

นางนงลักษณ์ สมณะ
E-mail : nongluk@vru.ac.th

งานบริหารทั่วไป

นางสาวตมิสา สุขจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ/จริยธรรม/งานประชุมวิชาการ)
E-mail : tamisa.sook@vru.ac.th

นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานแผนและประกันคุณภาพ)
E-mail : supattra.tasee@vru.ac.th

นางสาวปนิดา เวชประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(การเงินและพัสดุ)
E-mail : Panidapop2016@gmail.com

งานวิจัยสถาบัน

นางสาวเบญญาพร สอนสา
นักวิจัย
E-mail : benyaporn.sorn@vru.ac.th

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : choosak@vru.ac.th


งานส่งเสริมเผยแพร่

งานบ่มเพาะธุรกิจ UBI

นางสาวปรียา ยอดจันทร์
นักวิชาการศึกษา

(งานวารสาร งานสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ เบิกค่าตีพิมพ์บทความ)
E-mail : preeya.yod@vru.ac.th

นางสาวณัฐนารี บำรุงวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานUBI/OTOP)
E-mail: natnaree.bum@vru.ac.th