บุคลากร

หัวหน้าสำนักงาน

นางวารุณี จันทพึ่ง
โทรศัพท์ : 081-2596466
E-mail : waruneeaoo@hotmail.com

งานบริหารทั่วไป

นายพงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ/จริยธรรม/งานประชุมวิชาการ)
โทรศัพท์ : 092-6406808
E-mail : pongwan.kaew@vru.ac.th

นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานแผนและประกันคุณภาพ)
โทรศัพท์ : 099-2124134
E-mail : noppasit.muean@vru.ac.th

น.ส.ปนิดา เวชประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(การเงินและพัสดุ)
โทรศัพท์ : 098-3015928
E-mail : Panidapop2016@gmail.com

งานวิจัยสถาบัน


นักวิจัย

โทรศัพท์ : 02-9093036
Email : research@vru.ac.th

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์ : 061-8899123
Email : choosak@vru.ac.th

งานส่งเสริมเผยแพร่

น.ส.ปรียา ยอดจันทร์
นักวิชาการศึกษา

โทรศัพท์ : 093-1725051
E-mail : preeya.yod@vru.ac.thงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่

น.ส.อรวรรณ อ่อนแต้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 063-9148822
E-mail : Orawan.on@vru.ac.th


น.ส.ศิริพร ตุ้มสุข
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ : 090-9593356
E-mail : Siriporn.tum@vru.ac.th