บุคลากร

หัวหน้าสำนักงาน

นางวารุณี จันทพึ่ง
โทรศัพท์ : 081-2596466
E-mail : waruneeaoo@hotmail.com

งานบริหารทั่วไป

นางสาวตมิสา สุขจิตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ/จริยธรรม/งานประชุมวิชาการ)
โทรศัพท์ : 090-6142907
E-mail : numtamisa@gmail.com

นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(งานแผนและประกันคุณภาพ)
โทรศัพท์ : 090-4274275
E-mail : supattra.tasee@vru.ac.th

นางสาวปนิดา เวชประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(การเงินและพัสดุ)
โทรศัพท์ : 098-3015928
E-mail : Panidapop2016@gmail.com

งานวิจัยสถาบัน

นางสาวอรอุมา ตันติสุริยานนท์
นักวิจัย

โทรศัพท์ : 094-5564814
E-mail : onuma.tonti@vru.ac.th

นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์ : 061-8899123
E-mail : choosak@vru.ac.th

งานส่งเสริมเผยแพร่

นางสาวปรียา ยอดจันทร์
นักวิชาการศึกษา

(งานวารสาร งานสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์
ขอรับการสนับสนุน/ไปนำเสนอผลงาน)

โทรศัพท์ : 093-1725051
E-mail : preeya.yod@vru.ac.thงานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่

นางสาวปัญจพร กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(Statup ทรัพย์สินทางปัญญา)
โทรศัพท์ : 061-913-1233
E-mail :
panjapornklin@gmail.comเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
(งานบ่มเพาะธุรกิจ OTOP)