บุคลากร

1.นางวารุณี จันทพึ่ง

2.น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ

3.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ

4.น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน

5.น.ส.ชนาพร วัยทรง

6.นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์

7.น.ส.ปรียา ยอดจันทร์


หัวหน้าสำนักงาน

พนักงานธุรการ ส 3

เจ้าหน้าที่วิจัย

นักวิจัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พัสดุ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการ)

นักวิชาการศึกษา