ระเบียบ

► พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [คลิก]
► ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
[คลิก]
► ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
► ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
► ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
► ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
► ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
►ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)
► ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)