ระเบียบ


► ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


► ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

► ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

►ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

► ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2563
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)