แผนงานและงบประมาณ

● แผนกลยุทธ์

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 2563

● แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

● แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

● รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2561

บันทึกรายงานตัวชี้วัด รายงานโครงการรายไตรมาส ในปี 2562

รายงานการประชุม กบ.หน่วยงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562