แผนงานและงบประมาณ

● แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2563 [คลิก]
● แผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [คลิก]
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [คลิก]
● รายงานประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [คลิก]
● ผลดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2561 [คลิก]
● บันทึกรายงานตัวชี้วัด รายงานโครงการรายไตรมาส ในปี 2562 [คลิก]
● รายงานการประชุม กบ.หน่วยงาน [คลิก]
● รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [คลิก]
● รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 [คลิก]