แผนงานและงบประมาณ

แผนกลยุทธ์

● แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ฉบับปรับปรุง 2563 [คลิก]

แผนปฏิบัติการ

● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [คลิก]
● แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [คลิก]

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [คลิก]

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลดำเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2561 [คลิก]
บันทึกรายงานตัวชี้วัด รายงานโครงการรายไตรมาส ในปี 2562 [คลิก]
รายงานการประชุม กบ.หน่วยงาน [คลิก]
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [คลิก]
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 [คลิก]