โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ปี 2565

► ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และหลักเกณฑ์ เกณฑ์การตัดสิน
อัตราเงินรางวัลสำหรับการประกวดแผนธุรกิจและนำเสนอผลประกอบการ
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 2565
(คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

► คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2492-2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ดาวน์โหลดเอกสาร)
เปิดรับสมัครอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “เปิด Idea สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Season 3”
คุณสมบัติร่วมทีม Startup
1. นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 ขั้นไป และภาคพิเศษทุกชั้นปี หรือนักเรียนมัธยม รร.สาธิตฯ ไม่เกิน 6 คน
2.อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 3 ท่าน ต่อทีม (1 ท่านสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 ทีม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 มกราคม 2564
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สแกน QR Code หรือ https://forms.gle/S4eQKzKfVHZiskfQA
** หมายเหตุ : การกรอก Google Form เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการนี้
กำหนดให้ 1 ทีม ใช้เพียง 1 account ในการสมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้น
ดูเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bhklpX-1IwpHKQBfgkOqzGXjL6BI1mpF?usp=sharing
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนในยุค Next Normal” พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและการตลาดดิจิทัลที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าของสินค้า ในการเตรียมความพร้อม สู่ยุค Next Normal โดยวิทยากร ดร.ธเนศ ศิริกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม พร้อมรับเกียรติบัตร #หมายเหตุ เกียรติบัตรจากการอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ สามารถใช้เป็นเอกสารแนบในการเป็นที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ (เปิด Idea สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup Season 3) ได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ QR-Code หรือ https://forms.gle/GtUghmiE2gRfPTd56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร 02-9093036 มือถือ 063-2200390